Na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šolski center Postojna

O GIMNAZIJI  

Gimnazija v Postojni je začela delovati leta 1945. Od tedaj do danes je doživljala številne spremembe, da ne rečemo pretrese. Omenimo najprej selitve: z Ljubljanske ceste 2 v prenovljeno poslopje na Trgu padlih borcev (1947) in od tam v popolnoma novo poslopje na Kremenci (1982), kjer je še danes. Zadnja selitev ni bila samo sprememba prostora, ampak veliko več.

Predvsem gimnazija ni bila več sama. Z ekonomskimi oddelki je sicer sobivala že od leta 1975, toda leta 1981 so se ji pridružili še novi programi: strojni in lesarski. Spremenilo se je tudi ime. Nismo mogli več govoriti o Gimnaziji Postojna; šola je dobila novo ime, ki si ga je marsikdo težko zapomnil ali vsaj brez zatikanja izgovoril: Srednja naravoslovno-matematična in kovinarsko-strojna šola Postojna.

Še pomembnejša sprememba pa je bila, da naj gimnazije pravzaprav ne bi bilo več. Z uvedbo t. i. usmerjenega izobraževanja je bilo predvideno, da bi gimnazije izginile iz šolskega sistema v Sloveniji. Nadomestili naj bi jih (so jih) novi izobraževalni programi, ki bi po zaključku omogočili tako zaposlitev kot nadaljnje šolanje. Tako je bil leta 1981 ukinjen vpis v gimnazije, nekdanje gimnazije pa so dobile ali naravoslovno-matematični ali družboslovno-jezikovni program. Šola v Postojni je »dobila« prvega in tako tudi prej omenjeno novo ime.

Kljub novi organizaciji in usmeritvi srednjega šolstva pa lahko rečemo, da smo naravoslovno-matematični program dojemali in doživljali kot neke vrste nadaljevanje tradicije gimnazije, čeprav se je predmetnik razlikoval tako od prejšnjega kot tudi sedanjega gimnazijskega. Že ime nakazuje, da ni bilo več gimnazijske »splošnosti« in da je bilo veliko ur namenjenih matematiki in naravoslovnim predmetom, veliko manj pa družboslovnim predmetom in tujim jezikom.   Gimnazija se je začela vračati v začetku devetdesetih, hkrati s prenovo šolskega sistema in ukinitvijo usmerjenega izobraževanja pa je bil vpeljan tudi nov način zaključka gimnazije: matura kot državni izpit, ki je eksterne narave in seveda enak za vse gimnazije v Sloveniji. Poskusno je bila izpeljana 1994 samo na nekaterih gimnazijah, leta 1995 pa je šlo »zares«. Kot vsake novosti nas je bilo – dijakinje in dijake, vendar nič manj profesorice in profesorje – tudi te malce strah. Vendar so tako prva kot vse naslednje mature potekale brez zapletov in za veliko večino dijakinj in dijakov tudi uspešno. Njihovih uspehov se veselimo tudi profesorji in profesorice, saj smo neskromno prepričani, da imamo tudi sami kaj zaslug za to. Glede na delež dijakinj in dijakov, ki maturo opravi, zlate maturante, ki dosežejo več kot 30 točk, povprečno število doseženih točk itd. smo med bolj uspešnimi gimnazijami v Sloveniji, vedno nad slovenskim povprečjem.

Gimnazija Postojna se je v šolskem letu 2004/05 razširila z dislociranimi oddelki v Ilirski Bistrici. Tako se je v letu 2004/05 tja vpisalo 46 dijakinj in dijakov, ta generacija je leta 2008 že maturirala. V šolskem letu 2011/12 so na dislocirani enoti v Ilirski Bistrici 4 oddelki in 110 dijakov in dijakinj. Na »matični« šoli v Postojni imamo 11 oddelkov, v katerih je 324 dijakinj in dijakov. Vseh gimnazijcev skupaj nas je 424.

Gimnazijski program vsebuje obvezni in izbirni del ter obvezne izbirne vsebine (OIV). Najobsežnejši je obvezni del, ki je za vse gimnazije enak. Vsaka šola pa ima nekaj posebnosti pri drugem tujem jeziku, izbirnih predmetih in obveznih izbirnih vsebinah.

1.gifPri drugem tujem jeziku lahko dijaki in dijakinje na naši gimnaziji izbirajo med francoščino, italijanščino, nemščino in španščino. V 1. letniku je predmetnik določen za vse šole enako - tudi izbirni predmeti niso predvideni. V višjih letnikih pa je določeno število ur (t. i. nerazporejene ure) namenjenih  predmetom in področjem po izbiri dijakov in dijakinj. Naša gimnazija kotizbirne predmete v 2. in 3. letniku ponuja: informatiko, ekonomijo, okoljsko vzgojo in tuje jezike (francoščino, italijanščino, nemščino in španščino). Izbirni predmet Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (ali Okolje in trajnostni razvoj, kot mu rečemo krajše) je razmeroma nov predmet. Izvajamo ga nekaj zadnjih let, namenjen pa je ozaveščanju o okoljskih problemih, poudarek je na sobivanju z naravo. Vključuje veliko terenskih vaj, priprav razstav (v šolskem letu 2011/12 npr. v Notranjskem muzeju) in drugih dejavnosti. V tem in naslednjih šolskih letih bomo spremljali onesnaženost zraka z ogljikovim dioksidom, dušikovimi oksidi, ozonom in drugimi polutanti. Kot pripomočke za merjenje bomo uporabljali difuzne usmerjevalnike. Pri tem bomo sodelovali z Elektroinštitutom Milan Vidmar iz Ljubljane.

2.gif

Dijaki in dijakinje v  4. letniku praviloma izberejo dva predmeta, ki ju opravljajo tudi na maturi. Gimnazija Postojna ponuja dokaj širok izbor naravoslovnih in družboslovnih predmetov: kemijo, biologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo ter tujih jezikov. Vsi ti predmeti so v nižjih letnikih obvezni, v 4. letniku pa samo za tiste, ki jih izberejo. Izjema so zgodovina in tuji jeziki, ki so v obveznem delu predmetnika tudi v 4. letniku, vendar so predvidene dodatne ure za tiste, ki si katerega od teh predmetov izberejo kot izbirni maturitetni predmet. Tako pri obveznih kot pri izbirnih predmetih poteka pouk po prenovljenih učnih načrtih. Ti med drugim omogočajo večjo izbirnost vsebin in več povezovanja med predmeti in področji. Tako pri poučevanju sodelujemo učiteljice in učitelji različnih predmetov in skupaj izpeljemo marsikatero uro pouka. V vsakem letniku je vsaj nekaj dni pouka izpeljanih v obliki projektnih dni na določeno temo (npr. Hrana in zdravje, Posledice geografskih odkritij, Soline itd.), kjer se povežejo vsebine iz učnih načrtov različnih predmetov. Sestavni del takšnih dni so tudi ekskurzije. Obvezne izbirne vsebine vključujejo različne dejavnosti, s katerimi obogatimo vsebine iz obveznega in izbirnega dela predmetnika ter omogočimo pridobivanje znanj, pomembnih za vsakdanje življenje. Omenimo strokovne ekskurzije v Trst, Rižarno, Oglej, na Koroško, v Firence in na Dunaj, v Rim ali Prago, v zadnjih letih na Nizozemsko itd.

3.gifV 1. in 2. letniku sta po dve ekskurziji (ena enodnevna in ena dvodnevna), v 3. letniku je ena večdnevna ekskurzija. Za dijake in dijakinje organiziramo “šolo v naravi” – eno tridnevno za 2. letnik (navadno jeseni) in eno “smučarsko obarvano” (navadno januarja v Kranjski Gori ali drugje), ki traja en teden. Med drugimi dejavnostmi obveznih izbirnih vsebin so še športni dnevi, zdravstvena vzgoja, obiski gledališča, knjižnično-informacijska znanja, tečaj prve pomoči, predavanja iz cestnoprometnih predpisov in prometne varnosti, ekološki dnevi itd. Gimnazijsko izobraževanje se zaključi s splošno maturo. Ta obsega pet predmetov. Med njimi so trije obvezni: slovenščina, matematika in tuji jezik ter dva izbirna. Uspešno opravljena splošna matura je tudi pogoj za univerzitetni študij. Kot je bilo že omenjeno, je Gimnazija v Postojni glede uspeha svojih dijakinj in dijakov na splošni maturi vedno nad slovenskim povprečjem.

mag. Mirjam Počkar, pom. ravn. in predstojnica gimnazije 

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2021 Šolski center Postojna Pravice pridržane.